از نشريه کندوکاو ۲ - در باره: مارکس و تئورى انقلاب؛ انقلاب سياسى و انقلاب اجتماعى؛ تکاليف انقلاب؛ انقلاب سوسياليستى؛ درازاى استراتژى؛ مبحث استراتژى در انقلاب روسيه؛ انقلاب مداوم.


نتايج و چشم اندازها
رُزای سُرخ (۲) - مقدمه‌ای بر «استراتژی انقلاب سوسیالیستی»
تئورى انقلاب مداوم تروتسکى در دوران فعلى
استراتژى و تاکتيک انقلابى در ايران
انقلاب مداوم
"زن، زندگى، آزادى" و انقلاب
انقلاب ايران و همسفران ترامپ
تاريخ مسکوت ٣ - روايتى از انقلاب ايران (٦۴ ـ ١٣٦٠)
تاريخ مسکوت ٢ - روايتى از انقلاب ايران (٦١ ـ ١٣٥٧)
فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى
ایران و جهان: چشم اندازها و مواضع ما
وظايف کمونيست ها در قبال جنبش کارگرى
مانيفست سده انقلاب اکتبر - نکاتى در باره حزب انقلابى
تاریخ مسکوت ۱ - روایتى از انقلاب ایران (١٣٥٧ – ١٣٥٠)
سوسياليزم و شعار مجلس موسسان
انقلاب اسلامى يا ضدانقلاب سرمايه دارى
انقلاب و ضد انقلاب در ايران
داستان انقلاب فوریه
تروتسکی، همانند "پیامبری" خاموش
تروتسکی و شوراهای کارگری
در دفاع از انقلاب اکتبر
انقلابی که به آن خيانت شد
تاريخ انقلاب روسيه
وصیت نامه لنین
به مناسبت چهارمين سالگشت انقلاب اکتبر
درس هاى انقلاب
راجع به وظايف پرولتاريا در انقلاب حاضر - تزهاى آوريل
نامه ھايی دربارۀ تاکتيک ھا
سخنرانى و درس درباره انقلاب ۱۹۰۵
دوتاکتيک سوسيال دموکراسى در انقلاب دموکراتيک
چه بايد کرد
انقلاب مداوم در کشورهاى عقب افتاده