از نشريه کندوکاو ۲ - در باره: طرح مساله؛ تجربه انقلاب ايران؛ انقلابات بورژوايى و سوسياليستى؛ اپوزيسيون راست؛ اپوزيسيون چپ؛ طفره روى در مواضع؛ تجربه انقلاب روسيه؛ دولت کارگرى و مجلس موسسان؛ سناريوهاى تاريخى.


"زن، زندگى، آزادى" و انقلاب
انقلاب ايران و همسفران ترامپ
تاريخ مسکوت ٣ - روايتى از انقلاب ايران (٦۴ ـ ١٣٦٠)
تاريخ مسکوت ٢ - روايتى از انقلاب ايران (٦١ ـ ١٣٥٧)
فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى
ایران و جهان: چشم اندازها و مواضع ما
وظايف کمونيست ها در قبال جنبش کارگرى
مانيفست سده انقلاب اکتبر - نکاتى در باره حزب انقلابى
تاریخ مسکوت ۱ - روایتى از انقلاب ایران (١٣٥٧ – ١٣٥٠)
مارکسيزم و مساله استراتژى انقلابى
انقلاب اسلامى يا ضدانقلاب سرمايه دارى
انقلاب و ضد انقلاب در ايران
مارکس و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا
مرگ دولت نزد مارکس و انگلس
دولت و انقلاب
هيجدهم برومر لوئى بناپارت
در باره مسئله يهود
دموکراسى در برابر سرمايه دارى
يادداشت هايى در باره دموکراسى و سوسياليزم
دموکراسى سوسياليستى و ديکتاتورى پرولتاريا
طبقه کارگر و دموکراسى بورژوايى
اداى سهمى به نقد فلسفه حقوق هگل: مقدمه
سانسور و آزادى مطبوعات