از نشريه کندوکاو ۲ - در باره:  اهميت نظريه وجه تولید آسیایی؛ مارکس و وجه توليد آسيايى؛ مشخصات وجه توليد آسیایی؛ وجه توليد آسيايى در ايران.


پايه هاى اجتماعى اقتصادى سلطنت رضا شاه
ارزش نظريه وجه توليد آسيايى و تاريخچه آن
در باره وجه تولید آسیایی - ۲
در باره وجه تولید آسیایی - ۱
صورت بندى هاى اقتصادى پيشا سرمايه دارى