ترجمه جديد "نتايج و چشم اندازها" از تروتسکى. در اين جزوه تروتسکى جمعبندى خود از تجربه انقلاب ١٩٠٥ روسيه و چشم اندازش از انقلاب بعدى را ارائه داده است. تحليل تروتسکى در اين نوشته در واقع معرف اولين فرمولبندى جامع نظريه "انقلاب مداوم" است. نظريه اى که هر چند به اسم تروتسکى معروف شده اما به گفته خود تروتسکى در نظريات مارکس در باره انقلاب ١٨٤٨ آلمان ريشه داشت. در خود مارکس اين نظريه متکى بر تئورى ديگرى بود که رئوس آن در مقدمه وى بر نقد فلسفه حق هگل بيان شده بود و تروتسکى تحت عنوان "قانون رشد ناموزون و مرکب" از آن ياد مى کند. اين جزوه يکى از بهترين نمونه هاى استفاده از اين قانون در تحليل مارکسيستى از رشد سرمايه دارى در کشور هاى عقب افتاده است. نزديکى پيش بينى هاى تروتسکى با آنچه ١١ سال بعد در انقلاب اکتبر رخ داد٬ شگفت آور است. اين جزوه بهترين پاسخى است به اين سوال که حتى يک قرن بعد از وقوع انقلاب اکتبر هنوز بسيارى از مدعيان را گيج کرده است و آن اينکه چرا انقلاب سوسياليستى نخست در کشور عقب افتاده اى مثل روسيه بوقوع پيوست؟


رُزای سُرخ (۲) - مقدمه‌ای بر «استراتژی انقلاب سوسیالیستی»
مارکسيزم و مساله استراتژى انقلابى
تئورى انقلاب مداوم تروتسکى در دوران فعلى
استراتژى و تاکتيک انقلابى در ايران
انقلاب مداوم
داستان انقلاب فوریه
تروتسکی، همانند "پیامبری" خاموش
تروتسکی و شوراهای کارگری
در دفاع از انقلاب اکتبر
انقلابی که به آن خيانت شد
تاريخ انقلاب روسيه
وصیت نامه لنین
به مناسبت چهارمين سالگشت انقلاب اکتبر
درس هاى انقلاب
راجع به وظايف پرولتاريا در انقلاب حاضر - تزهاى آوريل
نامه ھايی دربارۀ تاکتيک ھا
سخنرانى و درس درباره انقلاب ۱۹۰۵
دوتاکتيک سوسيال دموکراسى در انقلاب دموکراتيک
چه بايد کرد
انقلاب مداوم در کشورهاى عقب افتاده