درباره ما

گرايش سوسياليزم انقلابى

سوسياليزم انقلابى معرف سنتى است که در دل انقلابات بورژوا دموکراتيک اروپاى غربى و شمالى و در مقابله با سيادت طبقاتى بورژوازى و جامعه نو ظهور سرمايه دارى شکل گرفت، بواسطه مارکسيزم مرزبندىهاى خود را باسوسياليست هاى تخيلى و ارتجاعى مشخص ساخت و با تجربه بلشويزم صفوف خود را از انواع برنامههاى رفرميستى و اپورتونيستى جدا کرد. اين سنت از اوائل قرن بيستم به بعد همواره به اشکال مختلف در سطح بين المللى و در نتيجه ايران وجود داشتهاست. ما خود را در تداوم همان سنت تعريف مىکنيم.

سوسياليزمانقلابى متشکل از همه کسانى است که براى انقلاب سوسياليستى تلاش مىکنند. ما نيز خود را گرايشى مىدانيم در اين طيف وسيع – و “گرايش” بدين معنى که نه معرف گروه و تشکلى جديد به معناى رايج کلمه هستيم و نه خود را در مخالفت با گروه و تشکل خاصى تعريف مىکنيم. هدف ما در يک کلام کمک، در همه سطوح نظرى و عملى، به شکل گيرى و تقويت اين گرايش است. اما خود امر راه اندازى اين سايت جديد در ضمن بدين معنى است که اعتقاد نداريم براى پيشبرد اين هدف هيچيک از گروه ها و تشکلهاى موجود در اشکال فعلى خود معرف ظرف مناسبى هستند.