تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در انقلاب ايران، بخش دوم (٦١ ـ ١٣٥٧) - از نشريه کندوکاو شماره ٥ گفتگوى ئاسو فولادى، يعقوب كيا و خبات مازيار با تراب ثالث – تابستان ١٣٩٦، برگردان از نريمان خاورى،


تاريخ مسکوت ٣ - روايتى از انقلاب ايران (٦۴ ـ ١٣٦٠)
تاریخ مسکوت ۱ - روایتى از انقلاب ایران (١٣٥٧ – ١٣٥٠)
ماهيت طبقاتى دولت ايران
انقلاب اسلامى يا ضدانقلاب سرمايه دارى
سومين سالروز – اکنون چه؟
"زن، زندگى، آزادى" و انقلاب
انقلاب ايران و همسفران ترامپ
فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى
ایران و جهان: چشم اندازها و مواضع ما
وظايف کمونيست ها در قبال جنبش کارگرى
مانيفست سده انقلاب اکتبر - نکاتى در باره حزب انقلابى
مارکسيزم و مساله استراتژى انقلابى
سوسياليزم و شعار مجلس موسسان
انقلاب و ضد انقلاب در ايران
مانيفست سوسياليزم انقلابى: پيشنهادى براى بحث
سوسياليزم انقلابى – پلاتفرم حداقل
ترازنامه و چشم انداز
اطلاعيه گرايش سوسياليزم انقلابى فداييان
بین الملل چهارم