از سايت فراپيش


«سوسیالیزم ابلهانه» چپ «ضدامپریالیست»
جنگ اکراين: پرده ديگرى از نمايشنامه هولناک سرمايه‌دارى جهانى براى بشريت
انقلاب ايران و همسفران ترامپ
دوران کنونى
در باره تئورى هاى امپرياليزم ـ مصاحبه با تراب ثالث
در باره مفهوم دوران در مارکسيزم _ بخش ۲
در باره مفهوم دوران در مارکسيزم _ بخش ۱
سياست ادامه جنگ است با وسائل ديگر!
اربابان جديد دنيا
امپراتورى سرمايه
يادداشت هايى در باره صنعتى شدن ايران
امپرياليزم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه دارى
"زن، زندگى، آزادى" و انقلاب
تاريخ مسکوت ٣ - روايتى از انقلاب ايران (٦۴ ـ ١٣٦٠)
تاريخ مسکوت ٢ - روايتى از انقلاب ايران (٦١ ـ ١٣٥٧)
فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى
وظايف کمونيست ها در قبال جنبش کارگرى
مانيفست سده انقلاب اکتبر - نکاتى در باره حزب انقلابى
تاریخ مسکوت ۱ - روایتى از انقلاب ایران (١٣٥٧ – ١٣٥٠)
مارکسيزم و مساله استراتژى انقلابى
سوسياليزم و شعار مجلس موسسان
انقلاب اسلامى يا ضدانقلاب سرمايه دارى
انقلاب و ضد انقلاب در ايران