کارزار تشکل سراسرى کارگرى
اردیبهشت ۱۳۹۷
کارزار تشکل سراسرى کارگرى


جمعی ازفعالان کارگری
پیش به سوی تشکل سراسری کارگران ایران!
اردیبهشت ۱۳۹۷
بيانيه اول ماه مه از جمعى از فعالان کارگرى ـ لينک براى اعلام پشتيبانى


نقاشان استان البرز
فراخوان اول ماه مه
۱۰ اردیبهشت
فراخوان سندیکای نقاشان استان البرز به مناسبت اول ماه مه ۱۳۹۵


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
خطاب به معلمان مبارز
شهريور ۱۳۹۴
اتحاد ومبارزه متشکل و سراسری ما تنها ضامن تحقق مطالباتمان است - ازکمیته حمایت از شاهرخ زمانی


شاهرخ زمانى
اسماعيل عبدى آزاد بايد گردد!
تير ۱۳۹۴
شاهرخ زمانى از درون زندان گوهر دشت – از کميته حمايت از شاهرخ زمانى


کارگران زندانى را آزاد کنيد!


اعدام ها را متوقف کنيد!