مطلب سوم از نازنين و يامين در باره پاندمى کرونايى که به ارزیابی، بررسی و تکمیل داده‌های‌ قبلی پرداخته است: " پاندمی کرونایی به عینه نشان داد که در جامعه طبقاتی، سلامت یا بیماری بیش از آنکه یک مقوله بیولوژیک باشد، یک واقعیت اقتصادی و اجتماعی جهانشمول است. دیگر مفهوم دهکدهٔ جهانی برای کسی غریبه نیست. معلوم شد آنچه که در یک نقطهٔ دورافتاده اتفاق می‌افتد می‌تواند ظرف مدت کوتاهی جهان را متأثر یا حتی منقلب کند؛ بعلاوه نشان داد که هیچ راه‌حل محلی، منطقه‌ای، قومی و ملی نمی‌تواند جوابگوی مسایل جهانی باشد. به این معنی می‌شود گفت که پاندمی کرونایی کلیهٔ تمایزات، اختلافات، نابرابریها، تبعیضات و تضادهای اجتماعی را علنی ‌کرد و این فرصت را در اختیار نیروهای انقلابی قرار داد تا با تاکید بر به بن‌بست‌ کاپیتالیسم، به معرفی آلترناتیو سوسیالیسم انقلابی و سازماندهی برای متحقق‌کردن آن بپردازند."


کمبود واکسن، محصول سیاست تراستها و دولتها
بسوی یک رکود اقتصادی
«بحران کرونایی»؛ خصوصی‌‌سازی سود، اجتماعی‌کردن زیان!
وقتی بازارهای نفت ویروسی میشوند
رکود جهانی: بحران کروناویروس به کجا میرود؟
ویروس کورونا، سرمایه و سیاست!