نوشته دوم از نازنين و يامين در باره بحران باصطلاح کرونایی


پاندمی کرونایی: ارزیابی یک‌ساله!
بسوی یک رکود اقتصادی
وقتی بازارهای نفت ویروسی میشوند
رکود جهانی: بحران کروناویروس به کجا میرود؟
ویروس کورونا، سرمایه و سیاست!