رمی گرومل از آلترناتیو انقلابی کمونیستی (گرایشی درون حزب نوین ضدسرمایه‌داری). ترجمه ج.ص


بحران جهانی و بازتولید سرمایه
دنیای رویایی رکود طولانی
بحران اقتصادی و هرج‌ومرج جهانی
گروه ٢٠، تجارت و ثبات مالی
سرمایه داری جهانی: بحران بشریت وفاشیسم قرن بیست و یکم
فاشیزم قرن بیست و یکمی و بحران سرمایه‌داری
شورش جهانیِ ضدحکومتی: هرج و مرج بعدی؟
بحران انباشت و دولتِ پلیسیِ جهانی
استراتژى سرمايه دارى چيست؟
سرمايه دارى – اشکال در حال افول٬ نظام ورشکسته
تفسيرهاي ماركسيستى از بحران كنونى
بحران ساختاری نظام سرمايه داری
کمبود واکسن، محصول سیاست تراستها و دولتها
پاندمی کرونایی: ارزیابی یک‌ساله!
بسوی یک رکود اقتصادی
«بحران کرونایی»؛ خصوصی‌‌سازی سود، اجتماعی‌کردن زیان!
وقتی بازارهای نفت ویروسی میشوند
ویروس کورونا، سرمایه و سیاست!