همه ساله، روز جهانی زن (۸ مارس) بهانه‌ای می‌شود تا از رزا لوکزامبورگ (متولد ۵ مارس) هم یادی بمیان آورده شود. امسال بمناسبت ۱۵۰ امین سالگرد تولد رزای سرخ، حجم و ابعاد این مطالب بیشتر بودند؛ و بخشی از آنها به گرایشاتی تعلق داشتند که مورد جدّی‌ترین و تیزترین انتقادات رزای سرخ بودند! نوشتار حاضر نگاهی گذرا و اجمالی دارد بر آنچه که بر میراث انقلابی رزا رفت.


تئوری مارکسیستی و پرولتاریا
رفرم اجتماعی یا انقلاب؟
اعتصاب توده اى، حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری
ایستایی و پیشتازی مارکسیسم
رزای سرخ از کمون پاریس تا کمون برلین
رزاى سرخ و اعتصاب عمومى
اخگر در عمل روشن میشود: فلسفه پراکسیس در اندیشه رزا لوکزامبورگ
رُزای سُرخ (۲) - مقدمه‌ای بر «استراتژی انقلاب سوسیالیستی»
رُزای سُرخ - (١)
ديالکتيک تعيّن مکانى سرمايه
گزيده هايى از رزا لوکزامبورگ