تاریخ مسکوت - روایتى از سوسیالیزم انقلابی در ایران

بخش اول از گفتگوى ئاسو فولادى، يعقوب کيا و خبات مازيار با تراب ثالث   تاریخ گرايش سوسیالیزم انقلابی مکتوب نوار گفتگوهایی است که طی چند جلسه با ت.ث صورت گرفته و در چند شماره نشریه کندوکاو منتشر میشود. تاریخ مسکوت صرفا یک تاریخچه نیست. شرح مواضع و مبارزات و مشاهدات جریان سوسیالیزم انقلابی ایران در بستری بین المللی و محلی است. شرح تئوری انقلابی است در آزمون یک انقلاب بزرگ و رویدادهای حساس چند دهه اخیر: از مه ۱۹۶۸ گرفته تا انقلاب ایران و فروپاشی اتحاد شوروی و رویدادها و مسائل بعد از آن تا به امروز. کوشیده ایم عینک ت.ث را بر چشمان خود بگذاریم و برای پرسش های امروز خود پاسخی پیدا کنیم.     آذرماه ۱۳۵۳ است که نخستین شماره کندوکاو در لندن منتشر میشود. نقطه آغاز گفتگوی ما شکوفایی کندوکاو است. اینکه گروه حول این نشریه چگونه با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و گرایشات موجود در آن مواجه میشود، به بین الملل چهارم میپیوندد، خود را در بستر مبارزات بین المللی میپروراند و همزمان مبارزه خود را با رژیم سلطنت سازمان میدهد، این همه تا تشکیل حزب کارگران سوسیالیست در جریان قیام ۱۳۵۷، همه موضوعاتی اند که در جلد نخست این مجموعه به آنها پرداخته شده.     گروه مصاحبه کننده

واحدهاى مارکسيزم و بلشويزم در آکادمى شاهرخ زمانى

در اوامر سالانه "ولى فقيه امر" به دانشجويان، مطالعه مارکسيزم نيز به ليست ممنوعه اضافه شده است (البته جاى نگرانى نيست، مارکسيزم "شرعى" کماکان حلال است). اما دانش جو مى داند که به امر و نهى در امور دانشى نبايد وقعى گذاشت. حتى اگر "رهبرِ" خود-متعين قسم هم بخورد که مارکسيزم هم آمریکایی است. اگر در ديکتاتورى فاشيستى آقايان، دانشجويان نيز حق آن را داشتند که از آقاى معلم سئوال کنند،قاعدتا مى پرسيدند چطور است که مارکسيزم بد است چون آمريکايى است، اما امضاى قرارداد کاپيتولاسيون به همان آمریکا پيروزى بزرگ ديپلماتيک محسوب مى شود؟ يا شايد، چطور است که آزاد شدن ثروت آقازاده ها در بانک هاى خارجى تنها شرط امضاى شما بود اما در باره اينکه همان آمريکايى ها اکنون اجازه بازرسى تا زير عباى شما را کسب کرده اند، حتى مجلس دست نشانده تان اجازه سئوال نداشت؟ يا، اساسا اين چه شرايطى است که به فردى مثل شما اجازه مى دهد که به ما بگويد چه بخوانيم و چه نخوانيم؟ و يا چرا راه دور برويم، لطفا براى ما توضيح بدهيد که چه وضعيتى بر جامعه ما حاکم شده است که امثال شما و آقا زاده ها و مامورين تان توانسته ايد درعرض سى سال همگى مولتى ميلياردر بشويد در صورتى که اکثريت عظيم جامعه در فقر و فلاکت بسر ميبرد؟     و اگر هنوز سرى بر بدنى و زبانى در دهانى باقى مانده باشد و اگر تا قبل از اين که همين چند سطر را بخوانيد موعظه هاى آقايان، آلودگى هوا، بى آبى و گشت ارشاد آخرين ...

ايدئولوژى و روبنا در ماترياليزم تاريخى

از دفترهاى ويژه کندوکاو: آگاهى و وجود - ترجمه: ى.ک. - آبان ۱۳۹۴

تروتسکی و شوراهای کارگری

در جریان مبارزه‌ی طبقاتی و تکامل مارکسیسم در روسیه، تروتسکی نخستین فرد (و به‌عبارتی تنها کسی) بود که از آغازین خیزش پرولتاریا در این سرزمین به‌اهمیت و نقش سوویت‌ها یا شوراهای کارگری پی‌برد، روی آن‌ها تأکید ورزید و به‌یاری آن‌ها نیز شتافت. بدین‌معنی‌که دیگر اشکال سازمان‌یا‌بیِ ناشی از وقوع دموكراسی انقلابی، جایی را كه شورا در اندیشه و عمل تروتسكی داشت، اشغال نكردند. او توانایی و ظرفیت این تشكّل را به‌سرعت و به‌طور تجربی، در برآمدِ انقلاب ۱۹۰۵درك كرد. به‌همین دلیل هم بود که او درمتن انقلاب اکتبر۱۹۱۷ نیز مانند لنین نشان داد كه تشكیل دوباره‌ی شوراهای کارگری وظیفه‌ی  بس مهمی است كه باید برنشانده شود. تروتسکی پس از انقلاب اکتبر و تا زمان مرگش، بدون واهمه در برابر نفی و ابهامی كه استالین ایجاد كرده بود، مدافع سرسخت و شورانگیز شوراهای کارگری ماند و برنقش و اهمیت آن‌ها برای انکشاف موفقیت‌آمیز انقلاب پرولتاری در چین و نیز در اسپانیا تأکید ورزید.

مارکس و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا

از نشريه کندوکاو  ۲ - در باره: ريشه هاى معاصر بحث؛ مارکس و ديکتاتورى پرولتاريا؛ دولت و حکومت؛ شکل حکومتى ديکتاتورى پرولتاريا.  

سوژه ی سیاسی سمپتوم زمانه‏ای گیج سر و تاریک

نقدی بر تئوری‏ها و سیاست‏های فراطبقاتی خرده بورژوازی رادیکال


بازبینی مفهوم بیگانگی مارکس
مارچلو موستوشهريور ۱۳۹۵ترجمه: محمد عبادی فر - از سايت نقد اقتصاد سياسى


وظايف کمونيست ها در جنبش کارگرى
تراب ثالثشهريور ۱۳۹۵سمينار در تورنتو


آینده ناروشن جمهوریت در ترکیه
سهند ریاحیشهريور ۱۳۹۵ترکیه شاهد یک کودتای نافرجام بود. کودتایی که به هیچ وجه شباهتی به کودتاهای نظامی سال های قبل نداشت. واقعیت این است که تاریخ ترکیه با کودتاها بیگانه نیست اما این اولین بار است که یک کودتا در ترکیه شکست می خورد و می رود تا فصل جدیدی در ساختار سیاسی اجتماعی ترکیه بگشاید.


دولت آلترناتيو
تراب ثالثشهريور ۱۳۹۵مصاحبه با تى وى دريچه


اشاره ای به نظريه زيبايی شناسی ماركس
رامين جوانمرداد ۱۳۹۵" هدف اين نوشتار، دخالت در مشاجره ی بنيادين ميان «مدرنيسم» و خزعبلات استالینیستی در عرصه هنر وادبیات تحت عنوان«رئالیسم سوسياليستي» است كه بيشترين مباحثات در زمينه زيبايی شناسی ماركس را در طي سده اى که سپری گشت، تحتالشعاع خويش قرار داده است. لازمه ی چنين دخالتی اما آن است كه نخست خود تئوری زيبایی شناسی ماركس مورد بررسی دقيق قرار گيرد."


مقاومت را گسترش دهیم
رامین جوانتير ۱۳۹۵"جنبش فرانسه که در آن کنشگران سندیکاهای کارگری، و جوانان کمونیست و آنارشیست در مقابله با قانون جدید کاریکدیگر را بازیافتند، بار دیگر تاکیدی بود بر ضرورت همکاری و اقدام مشترک فعالین رادیکال سوسیالیست پرولتاری"


سرکوب و مقاومت
رامین جوانتير ۱۳۹۵"خروس فرانسه دوباره می خواند. وضعیت سیاسی در فرانسه طی ماه های گذشته حاد، اما طی هفته‌ی گذشته بسیار بغرنج تر گردیده است. پالایشگاه های کشور اعتصاب کرده اند. حتا کارکنان نیروگاه های اتمی دست از کار کشیده اند. سندیکاها ازجمله ث ژت تهدید به‌عمومی کردن مبارزه (اگر نه عمومی کردن اعتصاب) نموده اند که همین نیز به‌معنی گسترش دامنه ی اعتصابات خواهد بود. اما گذشته از این کنش و واکنش‌ها، بخش های عظیمی از کارگران (از قبیل شاغلین واحدهای کوچک) هنوز از میدان مبارزه بیرون مانده اند."


راديکال
شاهين نجفىخرداد ۱۳۹۵


نکاتی درباره فاشیسم
ارنست مندلخرداد ۱۳۹۵ترجمه: رامین جوان


قطعنامه سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه
تشکل های مستقل کارگریارديبهشت ۱۳۹۵


فراخوان اول ماه مه
نقاشان استان البرز۱۰ اردیبهشتفراخوان سندیکای نقاشان استان البرز به مناسبت اول ماه مه ۱۳۹۵


تاریخ مسکوت - روایتى از سوسیالیزم انقلابی در ایران
تراب ثالثفروردين ۱۳۹۵بخش اول از گفتگوى ئاسو فولادى، يعقوب کيا و خبات مازيار با تراب ثالث - "تاریخ گرايش سوسیالیزم انقلابی مکتوب نوار گفتگوهایی است که طی چند جلسه با ت.ث صورت گرفته و در چند شماره نشریه کندوکاو منتشر میشود. تاریخ مسکوت صرفا یک تاریخچه نیست. شرح مواضع و مبارزات و مشاهدات جریان سوسیالیزم انقلابی ایران در بستری بین المللی و محلی است. شرح تئوری انقلابی است در آزمون یک انقلاب بزرگ و رویدادهای حساس چند دهه اخیر: از مه ۱۹۶۸ گرفته تا انقلاب ایران و فروپاشی اتحاد شوروی و رویدادها و مسائل بعد از آن تا به امروز. کوشیده ایم عینک ت.ث را بر چشمان خود بگذاریم و برای پرسش های امروز خود پاسخی پیدا کنیم. آذرماه ۱۳۵۳ است که نخستین شماره کندوکاو در لندن منتشر میشود. نقطه آغاز گفتگوی ما شکوفایی کندوکاو است. اینکه گروه حول این نشریه چگونه با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و گرایشات موجود در آن مواجه میشود، به بین الملل چهارم میپیوندد، خود را در بستر مبارزات بین المللی میپروراند و همزمان مبارزه خود را با رژیم سلطنت سازمان میدهد، این همه تا تشکیل حزب کارگران سوسیالیست در جریان قیام ۱۳۵۷، همه موضوعاتی اند که در جلد نخست این مجموعه به آنها پرداخته شده." - گروه مصاحبه کننده


تروتسکی، همانند "پیامبری" خاموش
رامین جوانبهمن ۱۳۹۴عکس: رهبران اپوزيسيون چپ


فعالان کارگری هر روز تحت فشارهای بیشتری قرار می گیرند

بیانیه مشترک تشکل های مستقل کارگری


بیانیه تشکل های کارگری در رابطه با دستمزد سال ۹۵

از بيانيه مشترک تشکل های کارگری در رابطه باحد اقل دستمزد ها در سال ۹۵: "میزان دستمزد با اجرای بند ۲ ماده ی ۴۱ قانون کار، باید متناسب با یک زندگی انسانی، مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر (۵/۳ ميليون تومان) تعیین شود و فارغ از هر وضعیتی که اقتصاد سرمایه داری، خارج از اراده کارگران به آن دچار گشته و در آن دست و پا می زند، محقق گردد. ما کارگران همچنین حق خود می دانیم که در صورت تأمین نشدن چنین خواستی، هر اقدامی را که برای پیش برد این امر خطیر مناسب تشخیص می دهیم، در دستور کار گذاشته و برای آن تلاش و مبارزه نمائیم. "


گرايش سوسياليزم انقلابى در تلگرام

کانال گرايش سوسياليزم انقلابى در شبکه تلگرام آغاز به کار کرد


کندوکاو در تلگرام

پيوند به کندوکاو در شبکه تلگرام.


نامه سرگشاده محمود صالحى به مسئولان وزارت اطلاعات استان کردستان
محمود صالحىدى ۱۳۹۴"این نامه سرگشاده را انتشار می دهم تا اینکه مردم و اذهان عمومی مطلع باشند که نیروهای تحت امر وزارت اطلاعات استان کردستان، وقتی وارد منزل شخصی ما شدند چکار کردند."


تروتسکی و شوراهای کارگری
رامین جواندى ۱۳۹۴در جریان مبارزه‌ی طبقاتی و تکامل مارکسیسم در روسیه، تروتسکی نخستین فرد (و به‌عبارتی تنها کسی) بود که از آغازین خیزش پرولتاریا در این سرزمین به‌اهمیت و نقش سوویت‌ها یا شوراهای کارگری پی‌برد، روی آن‌ها تأکید ورزید و به‌یاری آن‌ها نیز شتافت. بدین‌معنی‌که دیگر اشکال سازمان‌یا‌بیِ ناشی از وقوع دموكراسی انقلابی، جایی را كه شورا در اندیشه و عمل تروتسكی داشت، اشغال نكردند. او توانایی و ظرفیت این تشكّل را به‌سرعت و به‌طور تجربی، در برآمدِ انقلاب ۱۹۰۵درك كرد. به‌همین دلیل هم بود که او درمتن انقلاب اکتبر۱۹۱۷ نیز مانند لنین نشان داد كه تشكیل دوباره‌ی شوراهای کارگری وظیفه‌ی بس مهمی است كه باید برنشانده شود. تروتسکی پس از انقلاب اکتبر و تا زمان مرگش، بدون واهمه در برابر نفی و ابهامی كه استالین ایجاد كرده بود، مدافع سرسخت و شورانگیز شوراهای کارگری ماند و برنقش و اهمیت آن‌ها برای انکشاف موفقیت‌آمیز انقلاب پرولتاری در چین و نیز در اسپانیا تأکید ورزید.


پيش بسوى جنبش سراسرى کارگرى
تراب ثالثدى ۱۳۹۴مصاحبه با تى وى دريچه در باره مسئله سازمان سراسرى کارگرى و موانع موجود در راه ايجاد آن


کندوکاو
گرايش سوسياليزم انقلابى
نشريه گرايش سوسياليزم انقلابى


بابونه در برهوت
وزير فتحىفروردين ۱۳۹۱مجموعه اشعارى از وزير فتحى (رهياب) – فروردين ۱۳۹۱


نقش امپریالیسم آلمان در قتل‌عام ارامنه
رامین جوانآذر ۱۳۹۴درباره نقش امپریالیسم آلمان در همکاری و یاری رساندن به دولت عثمانی برای قتل عام ارامنه


کوروش کبیر
شاهین نجفیآبان ۱۳۹۴گفتار ۶ شاهین نجفی - کوروش کبیر


ايدئولوژى و روبنا در ماترياليزم تاريخى
فرانتس ياکوبوفسکى۱۹۳۶از دفترهاى ويژه کندوکاو: آگاهى و وجود - آبان ۱۳۹۴


سرمایه داری و مشکل جهانی پناه جویان
رامین جوانآبان ۱۳۹۴بنا به آماربه اصطلاح سازمان ملل متحد، هم اکنون تعداد مهاجرین با هیچ دوره¬ی دیگری در تاریخ بشر قابل قیاس نیست. در پایان سال ۲۰۱۴ در حدود ۶۰ میلیون انسان آواره بودند. این رقم سه برابر آمار ده سال پیش می¬باشد. جنگ در عراق، لیبی و سوریه که با دخالت و تحریک قدرت¬های امپریالیستی افروخته شد باعث بی¬خانمانی و فلاکت میلیون¬ها نفر گردید. مرکز بحران آوارگی جهان هم اینک در سوریه قرار دارد که از آنجا تا کنون حدود ۴ میلیون انسان به کشورهای دیگر گریخته¬اند. بدین منظور باید مخاطرات سفری مرگبار در مدیترانه را به جان خرید که تا کنون به بهای جان هزاران زن و مرد و کودک تمام شده است.


سوژه ی سیاسی سمپتوم زمانه‏ای گیج سر و تاریک
خبات مازیارآبان ۱۳۹۴نقدی بر تئوری‏ها و سیاست‏های فراطبقاتی خرده بورژوازی رادیکال


لباس ارزان بهای گزاف
آبان ۱۳۹۴فيلم مستند در باره شرکت سوئدى اچ اند ام – انگليسى با زير نويس فارسى


در باره مفهوم دوران در مارکسيزم _ بخش ۲
تراب ثالثآبان ۱۳۹۴مصاحبه جمشيد آهنگر با تراب ثالث در باره اهميت مقوله دوران در جنبش کارگرى-سوسياليستى- بخش دوم


در باره مفهوم دوران در مارکسيزم _ بخش ۱
تراب ثالثآبان ۱۳۹۴مصاحبه جمشيد آهنگر با تراب ثالث در باره اهميت مقوله دوران در جنبش کارگرى-سوسياليستى