رزای سرخ از کمون پاریس تا کمون برلین

۱۲ ژانویه ۲۰۲۰، صدویکمین سالگرد قتل رزا لوکزامبورگ

انقلاب ايران و همسفران ترامپ

بررسى خيزش آبان ماه و اهميت آن در سير تحولات انقلابى در ايران

تاريخ مسکوت، بخش سوم: ٦۴ ـ ١٣٦٠

_ تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى: روايتى از انقلاب ايران، بخش سوم: ١٣٦٤ ـ ١٣٦٠ (از نشريه کندوکاو شماره ٨) گفتگوى ئاسو فولادى، يعقوب كيا و خبات مازيار با تراب ثالث – دى ١٣٩٧، برگردان از نريمان خاورى.  

نیاز های جنبش کارگری

مصاحبه قدم اول با تراب ثالث در باره وضعيت جنبش کارگرى در ايران  

نقدی به بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو- کُلِکتیویسم (باکونینیسم)

نقد و بررسی باکونین و گرایشی از کُلِکتیویسم که خود را باکونینیست می‌داند. از نازنین و یامین، کندو کاو ٦ – فروردين ۱۳۹٧ – ويژه آنارشيسم

تاريخ مسکوت، بخش ٢ (٦١ ـ ١٣٥٧)

  تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى: روايتى از انقلاب ايران،   گفتگوى ئاسو فولادى، يعقوب كيا و خبات مازيار با تراب ثالث – تابستان ١٣٩٦،   برگردان از نريمان خاورى،   نسخه کامل

فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى

مصاحبه بهزاد اسدى با تراب ثالث در باره خيزش اعتراضى اخير

دوران کنونى

بررسى مفهوم دوران انقلابى در ماارکسيزم و تحليلى از دوران کنونى. تراب ثالث. (از سرى مقالات به مناسبت سده انقلاب اکتبر)    

مارکسيزم و مساله استراتژى انقلابى

از نشريه کندوکاو ۲ - در باره: مارکس و تئورى انقلاب؛ انقلاب سياسى و انقلاب اجتماعى؛ تکاليف انقلاب؛ انقلاب سوسياليستى؛ درازاى استراتژى؛ مبحث استراتژى در انقلاب روسيه؛ انقلاب مداوم.

سوسياليزم و شعار مجلس موسسان

از نشريه کندوکاو ۲ - در باره: طرح مساله؛ تجربه انقلاب ايران؛ انقلابات بورژوايى و سوسياليستى؛ اپوزيسيون راست؛ اپوزيسيون چپ؛ طفره روى در مواضع؛ تجربه انقلاب روسيه؛ دولت کارگرى و مجلس موسسان؛ سناريوهاى تاريخى.