رزای سرخ از کمون پاریس تا کمون برلین

۱۲ ژانویه ۲۰۲۰، صدویکمین سالگرد قتل رزا لوکزامبورگ

انقلاب ايران و همسفران ترامپ

بررسى خيزش آبان ماه و اهميت آن در سير تحولات انقلابى در ايران

تاريخ مسکوت ٣ - روايتى از انقلاب ايران (٦۴ ـ ١٣٦٠)

تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در انقلاب ايران، بخش سوم (١٣٦٤ ـ ١٣٦٠) - از نشريه کندوکاو شماره ٨ گفتگوى ئاسو فولادى، يعقوب كيا و خبات مازيار با تراب ثالث – دى ١٣٩٧، برگردان از نريمان خاورى.  

نیاز های جنبش کارگری

مصاحبه قدم اول با تراب ثالث در باره وضعيت جنبش کارگرى در ايران  

نقدی به بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو- کُلِکتیویسم (باکونینیسم)

نقد و بررسی باکونین و گرایشی از کُلِکتیویسم که خود را باکونینیست می‌داند. از نازنین و یامین، کندو کاو ٦ – فروردين ۱۳۹٧ – ويژه آنارشيسم

تاريخ مسکوت ٢ - روايتى از انقلاب ايران (٦١ ـ ١٣٥٧)

  تاريخچه گرايش سوسياليزم انقلابى در انقلاب ايران، بخش دوم (٦١ ـ ١٣٥٧) - از نشريه کندوکاو شماره ٥ گفتگوى ئاسو فولادى، يعقوب كيا و خبات مازيار با تراب ثالث – تابستان ١٣٩٦، برگردان از نريمان خاورى،

فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى

مصاحبه بهزاد اسدى با تراب ثالث در باره خيزش اعتراضى اخير

دوران کنونى

بررسى مفهوم دوران انقلابى در ماارکسيزم و تحليلى از دوران کنونى. تراب ثالث. (از سرى مقالات به مناسبت سده انقلاب اکتبر)    

مارکسيزم و مساله استراتژى انقلابى

از نشريه کندوکاو ۲ - در باره: مارکس و تئورى انقلاب؛ انقلاب سياسى و انقلاب اجتماعى؛ تکاليف انقلاب؛ انقلاب سوسياليستى؛ درازاى استراتژى؛ مبحث استراتژى در انقلاب روسيه؛ انقلاب مداوم.