بررسى مفهوم دوران انقلابى در مارکسيزم و تحليلى از دوران کنونى. تراب ثالث.

(از سرى مقالات به مناسبت سده انقلاب اکتبر)

   


«سوسیالیزم ابلهانه» چپ «ضدامپریالیست»
جنگ اکراين: پرده ديگرى از نمايشنامه هولناک سرمايه‌دارى جهانى براى بشريت
انقلاب ايران و همسفران ترامپ
ایران و جهان: چشم اندازها و مواضع ما
در باره تئورى هاى امپرياليزم ـ مصاحبه با تراب ثالث
در باره مفهوم دوران در مارکسيزم _ بخش ۲
در باره مفهوم دوران در مارکسيزم _ بخش ۱
سياست ادامه جنگ است با وسائل ديگر!
اربابان جديد دنيا
امپراتورى سرمايه
يادداشت هايى در باره صنعتى شدن ايران
امپرياليزم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه دارى
تجديد مستمر برده داری در كاپيتاليسم
دکترين شوک – ظهور سرمايه دارى فاجعه
سکو ت های کاپیتال
دموکراسى در برابر سرمايه دارى
توسعه سرمايه دارى در روسيه