"اگر می‌خواستیم کاری را که مارکس در حق طبقه کارگر معاصر انجام داد در چند کلمه بیان کنیم، می‌توانستیم بگوییم: مارکس طبقهٔ کارگر مدرن را بمثابهٔ یک مقولهٔ تاریخی راززدایی کرد ــ یعنی طبقه‌ای با شرایط تاریخی ویژه‌ای برای وجود و قوانین حرکت. توده‌ کارگران مزدی، که بواسطهٔ تشابه هستی اجتماعی‌شان در جامعه بورژوایی به همبستگی روی مى کردند و به جستجوی راهی برای خلاصی از شرایط‌شان و بخشاً پُلی برای رسیدن به سرزمین موعودِ سوسیالیسم برمى آمدند، طبیعتا پیش‌تر از مارکس نیز در کشورهای کاپیتالیستی وجود داشتند. مارکس نخستین کسی بود که کارگران را به مرتبهٔ طبقه کارگر ارتقاء داد، آنهم با پیوندزدن آحادشان توسطِ تکليف‌ٔ ویژهٔ تاریخیِ تسخیر قدرت سیاسی در انقلاب سوسیالیستی. " - رزا لوکزامبورگ


مقابله تا مصادره رُزای سرخ!
رفرم اجتماعی یا انقلاب؟
اعتصاب توده اى، حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری
ایستایی و پیشتازی مارکسیسم
رزای سرخ از کمون پاریس تا کمون برلین
رزاى سرخ و اعتصاب عمومى
اخگر در عمل روشن میشود: فلسفه پراکسیس در اندیشه رزا لوکزامبورگ
رُزای سُرخ (۲) - مقدمه‌ای بر «استراتژی انقلاب سوسیالیستی»
رُزای سُرخ - (١)
ديالکتيک تعيّن مکانى سرمايه
گزيده هايى از رزا لوکزامبورگ
طبقه کارگر یا انبوه بسیارگونه
وضعيت طبقه کارگر در انگلستان
دورنمای آرمانی آینده – آنگاه و اکنون: نقدی مارکسیستی
واحدهاى مارکسيزم و بلشويزم در آکادمى شاهرخ زمانى
اهميت امروزين مارکسيزم
آينده مارکسيزم
چگونه مارکس بى معنى مى شود
الفباى مارکسيزم
نظريه انقلاب مارکس - جلد اول – دولت و بوروکراسى