در اوامر سالانه "ولى فقيه امر" به دانشجويان، مطالعه مارکسيزم نيز به ليست ممنوعه اضافه شده است (البته جاى نگرانى نيست، مارکسيزم "شرعى" کماکان حلال است). اما دانش جو مى داند که به امر و نهى در امور دانشى نبايد وقعى گذاشت. حتى اگر "رهبرِ" خود-متعين قسم هم بخورد که مارکسيزم هم آمریکایی است. اگر در ديکتاتورى فاشيستى آقايان، دانشجويان نيز حق آن را داشتند که از آقاى معلم سئوال کنند،قاعدتا مى پرسيدند چطور است که مارکسيزم بد است چون آمريکايى است، اما امضاى قرارداد کاپيتولاسيون به همان آمریکا پيروزى بزرگ ديپلماتيک محسوب مى شود؟ يا شايد، چطور است که آزاد شدن ثروت آقازاده ها در بانک هاى خارجى تنها شرط امضاى شما بود اما در باره اينکه همان آمريکايى ها اکنون اجازه بازرسى تا زير عباى شما را کسب کرده اند، حتى مجلس دست نشانده تان اجازه سئوال نداشت؟ يا، اساسا اين چه شرايطى است که به فردى مثل شما اجازه مى دهد که به ما بگويد چه بخوانيم و چه نخوانيم؟ و يا چرا راه دور برويم، لطفا براى ما توضيح بدهيد که چه وضعيتى بر جامعه ما حاکم شده است که امثال شما و آقا زاده ها و مامورين تان توانسته ايد درعرض سى سال همگى مولتى ميلياردر بشويد در صورتى که اکثريت عظيم جامعه در فقر و فلاکت بسر ميبرد؟

و اگر هنوز سرى بر بدنى و زبانى در دهانى باقى مانده باشد و اگر تا قبل از اين که همين چند سطر را بخوانيد موعظه هاى آقايان، آلودگى هوا، بى آبى و گشت ارشاد آخرين سلول هاى بشرى بدن تان را نابود نکرده باشد، شايد بتوان وارد مسائل شخصى نيز شد و از ايشان سئوال کرد، آيا خود شما از خودتان سئوال نکرده ايد که چه شد که آخوند شعر دوست به سرکرده خون دوستان و کارگر کشان بدل شد؟ اگر سر پل صراط از شما عين همين سئوال بشود، چه جواب خواهيد داد؟

    جواب اين سئوالات را – حتى اگر اجازه طرحش را داشتيد - نه آقاى خامنه اى به شما خواهد داد و نه در هيچ رشته اى در دانشگاه هاى آقايان خواهيد يافت. با مطالعه مارکسيزم اما دست کم خود شما قادر خواهيد بود پاسخ هاى خود را پيدا کنيد. و نگرانى آقاى خامنه اى نيز دقيقا در همين است که زندان و شکنجه و اعدام نتوانسته اند از طرح اين سئوالات جلوگيرى کنند. اما شوربختانه جعبه پاندورای معرفتی تان همراه با محتویات بنجل وتاریخ مصرف گذشته ای همچون علوم انسانی اسلامی ،پست مدرنیسم ومارکسیسم شرعی و...نتوانسته هوش از سر دانشجویان ببرد وبه جای مسائل بنیادی نیازمند اقدامات ریشه ای به آرمان مدینه فاضله ولایی تان علاقمندشان سازد.

امسال آکادمى شاهرخ زمانى سال تحصيلى را با واحدهاى مارکسيزم و بلشويزم آغاز خواهد کرد و دانش جويان ايران نيز چه آقاى خامنه اى اجازه بدهد چه ندهد قادرند واحد هاى درسى خود را خود انتخاب کنند!

 

ت.ث. - آبان ۱۳۹۴

براى دريافت برنامه پيشنهادى آموزشى >>>>>

- 1.02


بلشويزم يا استالينيزم
تئوری مارکسیستی و پرولتاریا
ایستایی و پیشتازی مارکسیسم
دورنمای آرمانی آینده – آنگاه و اکنون: نقدی مارکسیستی
اهميت امروزين مارکسيزم
آينده مارکسيزم
چگونه مارکس بى معنى مى شود
الفباى مارکسيزم
نظريه انقلاب مارکس - جلد اول – دولت و بوروکراسى