"پوستون، خصلت دوگانه کار را، نه در تضاد ارزش مصرفی، ارزش مبادله ای، بلکه در دوگانگی کار مشخص، کار مجرد، نتیجه گیری کرده است و تصورش بر این است که کار مجرد، معنای معمول مجرد را ندارد بلکه مجردی متفاوت است."


رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس
رقص دیالکتیک: گام هایی در روش مارکس - برتل اولمن
ديالکتيک انضمامى بودن
تاريخ و آگاهى طبقاتى
بحث هايى در باره روش و ساختار كاپيتال - ۲
بحث هايى در باره روش و ساختار كاپيتال - ۱
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد اول
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد دوم