ك. ماركس، ف. انگلس، ر. ميك ، پ. سوييزي، ر. روسدلسكي، ا. مندل، هاجز، س. رهنما، م. هاينريش، ا . رنو - انتشارت بيدار


کژفهمی موشه پوستون از محوری ترین نکته کاپیتال
بحث هايى در باره روش و ساختار كاپيتال - ۲
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد اول
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد دوم