مایکل هاینریش، فرد موسلی، پل برکت، ایزومی اومارا، رگینا روث - انتشارت بیدار


کژفهمی موشه پوستون از محوری ترین نکته کاپیتال
بحث هايى در باره روش و ساختار كاپيتال - ۱
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد اول
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد دوم