اين پرسش كه چرا بعد از تقريبا يك و نيم قرن كه از انتشار كاپيتال ماركس ميگذرد سرمايه، به رغم تمامي بحران هايش، هنوز با ماست، پرسشي است جدي كه براي هر ماركسيستي مطرح است. نوشته حاضر خلاصه تلاش مايكل لبوويتز براي پاسخ به اين پرسش است. برگردان: آبتین درفش - از انتشارات گروه پروسه - شهریور ۱۳۹۳


دوران کنونى
تجديد مستمر برده داری در كاپيتاليسم
دکترين شوک – ظهور سرمايه دارى فاجعه
امپراتورى سرمايه
دموکراسى در برابر سرمايه دارى
توسعه سرمايه دارى در روسيه