هال دريپر، ماكسميليان روبل،پل بلكلج، ايان بيرشال - برگردان: ج. آزاد، ف. راستي. ن. ابراهيمي - نشر بيدار


جنگ داخلی در اسپانیا
خلاصه کتاب باکونین تحت نام «استاتیسم و آنارشی»
در باره اتوریته
سیستم کاپیتالیستی
نقدی به بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو- کُلِکتیویسم (باکونینیسم)