این جزوه در دسامبر 1936 در گرماگرم جنگ داخلی در اسپانیا نوشته شده است. فلیکس مورو، تروتسکیست آمریکایی، سردبیر سابق نشریات حزب کارگران سوسیالیست آمریکا و از رهبران این حزب در دهه چهل میلادی، دو سال بعد(1938) جزوه ديگرى نوشت به نام انقلاب و ضدانقلاب در اسپانیا که هردو در کتابى با همين عنوان منتشر شدند. اين کتاب همچنان یکی از بهترین تحلیلهای مارکسیستی انقلاب و جنگ داخلی در اسپانیا به شمار میرود. اين مطلب بخشى از شماره بعدى نشريه کندوکاو است که به جنگ داخلى اسپانيا اختصاص داه شده است. ترجمه از ى.ک.


خلاصه کتاب باکونین تحت نام «استاتیسم و آنارشی»
در باره اتوریته
سیستم کاپیتالیستی
نقدی به بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو- کُلِکتیویسم (باکونینیسم)
جدال ماركسيسم با آنارشيسم
بین الملل چهارم
بلشويزم يا استالينيزم
بين الملل سوم پس از لنين
وصیت نامه لنین
انقلاب اسپانیا و خطراتی که آن را تهدید می‌کند
درسهای اسپانیا: آخرین اخطار
جنگ داخلى در اسپانيا: انقلاب و خود گردانى