لنين
ترجمه جديد «چه باید کرد؟» لنين
دى ١٣٩٩
ترجمه جديد "چه بايد کرد؟"٬ "ازکجا بايد آغاز کرد؟" و مقدمه لنين بر چاپ دوم "چه بايد کرد؟" – ترجمه از تراب ثالث و ى.کهن - از سايت کندوکاو.

لنين
به مناسبت چهارمين سالگشت انقلاب اکتبر
۱۹۲۱
از نشرکارگرى سوسياليسى

لنين
طرح اوليه تزهاى مربوط به مسئله ملى و مستعمراتى
۱۹۲۰
از نشرکارگرى سوسياليسى

لنين
کمونيزم "جناح چپ" – آشفتگى کودکانه
۱۹۲۰
از منتخب آثار تک جلدى لنين - بازنويسى نشر کارگرى سوسياليستى

لنين
اقتصاد و سياست در عصر ديکتاتورى پرولتاريا
۱۹۱۹
از منتخب آثار تک جلدى لنين - بازنويسى نشر کارگرى سوسياليستى

لنين
انقلاب پرولترى و کائوتسکى مرتد
۱۹۱۸
بازنويسى از منتخب يک جلدى آثار لنين به فارسى

لنين
دولت و انقلاب
۱۹۱۷

لنين
امپرياليزم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه دارى
۱۹۱۷
مترجم: محمد پور هرمزان

لنين
درس هاى انقلاب
سپتامبر ١٩١٧
منتشر شده در منتخب يکجلدی آثار لنين به فارسى صفحات ٤٨٣ تا ٤٨٨ - بازنويسی و بعضا ترجمه مجدد خسرو داور، اکتبر ٢٠٠٦

لنين
درباره قدرت دوگانه
۱۹۱۷
از نشرکارگرى سوسياليسى

لنين
راجع به وظايف پرولتاريا در انقلاب حاضر - تزهاى آوريل
۱۹۱۷
از سايت نشرکارگرى سوسياليسى

لنين
نامه ھايی دربارۀ تاکتيک ھا
۱۹۱۷
نخستين نامه ازجزوه درباره تاکتيک ها که در آوريل ۱۹۱۷ منتشر شد

لنين
نامه هايى از دور
مارس ١٩١٧
نامه نخست - نخستين مرحله نخستين انقلاب

لنين
سخنرانى و درس درباره انقلاب ۱۹۰۵
۱۹۱۷

لنين
ترازنامه مباحثه اى پيرامون حق ملل در تعيين سرنوشت خويش
۱۹۱۶

لنين
مارکسيزم و رويزيونيزم
۱۹۰۸
ترجمه از سهراب شباهنگ، از سايت آذرخش

لنين
طبقه کارگر و دموکراسى بورژوايى
۱۹۰۵
از نشر کارگرى سوسياليستى

لنين
دوتاکتيک سوسيال دموکراسى در انقلاب دموکراتيک
۱۹۰۵
از منتخب آثار لنين

لنين
يک قدم به جلو٬ دو قدم به عقب
۱۹۰۴
مترجمين: م. پورهرمزان٬ على بيات

لنين
چه بايد کرد
۱۹۰۲
بازنويس از منتخب آثار لنين – ياشار آذرى

لنين
توسعه سرمايه دارى در روسيه
۱۸۹۹
برگردان: ف. فرخى