دموکراسى سوسياليستى و ديکتاتورى پرولتاريا - قطعنامه  دبير خانه بين الملل چهارم - کنگره ۱۱ ;


سوسياليزم و شعار مجلس موسسان
دموکراسى در برابر سرمايه دارى
يادداشت هايى در باره دموکراسى و سوسياليزم
طبقه کارگر و دموکراسى بورژوايى
اداى سهمى به نقد فلسفه حقوق هگل: مقدمه
سانسور و آزادى مطبوعات
دولت آلترناتيو
مارکس و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا
دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا
اقتصاد و سياست در عصر ديکتاتورى پرولتاريا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *