بنا به آماربه اصطلاح سازمان ملل متحد، هم اکنون تعداد مهاجرین با هیچ دوره¬ی دیگری در تاریخ بشر قابل قیاس نیست. در پایان سال ۲۰۱۴ در حدود ۶۰ میلیون انسان آواره بودند. این رقم سه برابر آمار ده سال پیش می¬باشد. جنگ در عراق، لیبی و سوریه که با دخالت و تحریک قدرت¬های امپریالیستی افروخته شد باعث بی¬خانمانی و فلاکت میلیون¬ها نفر گردید. مرکز بحران آوارگی جهان هم اینک در سوریه قرار دارد که از آنجا تا کنون حدود ۴ میلیون انسان به کشورهای دیگر گریخته¬اند. بدین منظور باید مخاطرات سفری مرگبار در مدیترانه را به جان خرید که تا کنون به بهای جان هزاران زن و مرد و کودک تمام شده است.