مصاحبه با تراب ثالث در باره تئورى هاى امپرياليزم ـ ١٠ نوامبر ٢٠١٦