از نشريه کندوکاو ۲ - در باره: طرح مساله؛ تجربه انقلاب ايران؛ انقلابات بورژوايى و سوسياليستى؛ اپوزيسيون راست؛ اپوزيسيون چپ؛ طفره روى در مواضع؛ تجربه انقلاب روسيه؛ دولت کارگرى و مجلس موسسان؛ سناريوهاى تاريخى.


مارکسيزم و مساله استراتژى انقلابى
انقلاب اسلامى يا ضدانقلاب سرمايه دارى
انقلاب و ضد انقلاب در ايران
مارکس و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا
مرگ دولت نزد مارکس و انگلس
دولت و انقلاب
دموکراسى در برابر سرمايه دارى
يادداشت هايى در باره دموکراسى و سوسياليزم
طبقه کارگر و دموکراسى بورژوايى
اداى سهمى به نقد فلسفه حقوق هگل: مقدمه
سانسور و آزادى مطبوعات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *