فیلم مستندی دربارۀ تجربۀ خودگردانی در دوران جنگ داخلی اسپانیا. این فیلم با تکیه بر اسناد و شواهد دوران میکوشد تصویری خلاصه اما گویا از دستاوردهای تجربۀ خودگردانی در جنگ داخلی و انقلاب در اسپانیا ارائه دهد. محصول  REDHIC  


درسهای اسپانیا: آخرین اخطار
انقلاب اسپانیا و خطراتی که آن را تهدید می‌کند
جنگ داخلی در اسپانیا