اسلاوی ژیژک در نقدی که بر ماجرای شارلی ابدو نوشته حملات تروریستی اخیر را "حمله به جوهر آزادی هایمان" خوانده است. وی معتقد است که قضیه عبارت است از وسوسه ی درونی تعدادی از "شبه بنیادگرایانی" که در حملات اخیر با حمله به آزادی ها و ارزش های غربی در مقابل قسمتی از تمایلات درونی و قدرتمند خویش نسبت به این ارزش ها واکنش نشان داده اند و در نوعی سازوکار جبرانی به خشونتی ترس آگین متوسل شده اند که مخاطب اصلی آن میل گریز ناپذیر خود آن ها به زندگی غربی است. در مقابلِ این بنیادگرایان دروغین، در دفاع از "ارزشهای اصیل لیبرالیسم همچون آزادی، برابری و غیره" از آنجا که "لیبرالیسم به آن میزان قدرتمند نیست که از این ارزشها در برابر تهاجم بی امان بنیادگرایی پاسداری کند"- و "برای نجات این میراث کلیدی" ژیژک اعلام می کند که : "لیبرالیسم به کمک برادرانه چپ رادیکال نیازمند است. این تنها راه برای شکست‌دادن بنیادگرایی است"...

لينک مقاله ژيژک http://www.radiozamaneh.com/199011