بررسى آمارى اوليه نتايج انتخابات يونان از آندرئاس سارتزکيس: "پيروزى تاريخى و سئوالات بسيار" به زبانانگليسى


مقاومت بلاشرط تنها پاسخ مناسب برای تسلیم بلاشرط
نه به باج خواهی، نه به تحقیر، نه به سیاست ریاضت اقتصادی
نتايج انتخابات يونان