سخنرانی تراب ثالث درسمینار اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان واشنگتن در باره مفهوم ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا نزد مارکس و نتايج کنار گذاشتن آن از برنامه و استراتژى انقلابى - اکتبر ۲۰۱۴


ویژه گی ها و شاخصه های گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم
نکاتى در باره دوران گذار به سوسياليزم
دولت آلترناتيو
مارکس و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا
دموکراسى سوسياليستى و ديکتاتورى پرولتاريا
اقتصاد و سياست در عصر ديکتاتورى پرولتاريا