شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ایران ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۴- اول ماه مه ۲۰۱۵