تفاوت ناچيز بين توافق نامه منتشرشده و پيشنهاد هاى ۵ سال پيش آمريکا نشان مى دهد وقت عمده مذاکرات بوضوح صرف توافقات محرمانه شده است. حضرات پس از ۱۸ ماه مذاکره همان توافق نامه اى را منتشر کرده اند که بدون توافق بر سر آن مذاکراتى آغاز نمى شد! دولت "تدبير" چه تدبير اسلامى نابى براى کاپيتولاسيون رژيم ديده است، کاپيتولاسيون محرمانه، کاپيتولاسيون همراه با تقيه!