نقدى برمقاله "رویارویی بزرگ در حاکمیت اسلامی" از ارژنگ بامشاد