به مناسبت سده کنفرانس زيمروالد اين نقطه عطف تاريخى در روند شکل گيرى بين الملل سوسياليستى انقلابى - ترجمه از ئاسو فولادى
انقلاب اسپانیا و خطراتی که آن را تهدید می‌کند
بین الملل چهارم
بين الملل سوم پس از لنين
از اسناد کمينترن در باره سازمان هاى کارگرى