م. پاولوويچ٬ و. تريا٬ س. ايرانوسکى - ترجمه م. هوشيار - انتشارات امير کبير