ترجمه: جواد ذوالفقارى و مريم قاسمى - نوروز هنر ۱۳۸۲