تروتسکی
نتايج و چشم اندازها
١٩٠٦
ترجمه جديد

تروتسکی
برنامه انتقالى براى انقلاب سوسياليستى
۱۹۳۸
احتضار سرمايه دارى و وظايف بين الملل چهارم – انتشارات فانوس ۱۳۵۶

تروتسکی
بلشويزم يا استالينيزم
۱۹۳۷
انتشارات طليعه

تروتسکی
انقلابی که به آن خيانت شد
۱۹۳۶
ترجمه: حسن صبا، مجيد نامور

تروتسکی
يادداشت هاى روزانه
۱۹۳۵
ترجمه از هوشنگ وزيرى، انتشارات خوارزمى ۱۳۵۸

تروتسکی
سه نوشته در باره هنر
مکتب فرماليزم و مارکسيزم؛ هنر و انقلاب؛ مانيفست پيش بسوى هنر آزاد و انقلابى - ترجمه از رامين جوان

تروتسکی
تاريخ انقلاب روسيه
۱۹۳۰
ترجمه: سعيد باستانی - بازنويس: ياشار آذرى

تروتسکی
انقلاب مداوم
۱۹۲۹
ترجمه از سياوش نواب - انتشارات فانوس

تروتسکی
بين الملل سوم پس از لنين
۱۹۲۸
ترجمه از م. آگاه - انتشارات طليعه