مقالاتى در باب فلسفه زبان و فلسفه تاريخ -

گزينش و ترجمه: مراد فرهادپور، اميد مهرگان ناشر: گام نو، ۱۳۸۵