خودزندگينامه اما گلدمن ترجمه سهيلا بسکى، انتشارات نيلوفر ۱۳۸۵