خیلی از سوسیالیست‌ها مطرح می‌کنند که مالکیت خصوصی است که جامعه طبقاتی را باعث می‌گردد و برای اینکه جامعه طبقاتی را از بین بُرد، میبایستی که مالکیت خصوصی را لغو نموده و از بین ببریم. چگونه؟ با دولت و مالکیت دولتی. متاسفانه، ما نتایج آن را در روسیه و چین و سایر کشورهای اروپای شرقی مشاهده نمودیم. کارگران در آنجا مطرح می‌کردند که "این دولت تظاهر می‌کند که دستمزد ما را پرداخت می کند و ما تظاهر می کنیم که کار می‌کنیم". شکست انقلابات سوسیالیستی در گذشته نشان داد که با از بین بردن مالکیت خصوصی جامعه طبقاتی از بین نمی‌رود چون درست است که مالکیت خصوصی بایستی از بین برود ولیکن انتقاد اصلی مارکس به جامعه سرمایه‌داری روابط تولیدی سرمایه‌داری است که مارکس آن را یک رابطه‌ی مجرد و طبعاً بیگانه می‌بیند. مارکس مطرح می‌کند که کارگران نه فقط از تولید خودشان بلکه همچنین از فعالیت تولیدی خودشان هم بیگانه شده‌اند.