کتاب گويا : کاپيتال - جلد١- بخش١- فصل١- قسمت ٣ (براى توضيحات گوينده کتاب در باره متنی که قرائت میشود و جدول صفحات مربوطه به لينک زير رجوع کنيد: قرائت «سرمایه»: بخش اول: کالاها و پول - فصل یک: کالا)


کاپيتال ١.١.٣.٢ – پول يا گردش کالاها، وسیلۀ گردش - الف: دگردیسی کالاها (کتاب گويا)
کاپيتال ١.١.٣.١ - پول يا گردش کالاها٬ ميزان ارزش ها (کتاب گويا)
کاپيتال ١.١.٢ - مبادله (کتاب گويا)
کاپيتال ١.٣.٧.٢ - پروسۀ توليد ارزش اضافه (کتاب گویا)
کاپيتال ١.٣.٧.١ - پروسۀ کار يا پروسۀ توليد ارزش‌استفاده (کتاب گویا)
کاپيتال ١.١.١.٢ - ماهيّت دوگانۀ کار متجسّم در کالا (کتاب گویا)
کاپيتال ١.١.١.١ - دو مؤلّفۀ کالا: ارزش استفاده و ارزش (کتاب گویا)
کاپيتال ١.١.١.٤ - فتيشيزم کالاها و راز آن (کتاب گویا)
در باره کار مولد و غيرمولد - (کتاب گویا)
کار مزدی و سرمایه - (کتاب گویا)