در باره اتحاد احزاب اپوزسیون کرد - جمعى از فعالين سوسياليست ـ مهاباد، خرداد ١٣٩٦