برگردان از احمد بيرشک و سيف الله داد - انتشارات خوارزمى