مقاله اى از مارکسيست اسرائيلى در باره انتخابات اسرائيل - از سايت "آرشيو اشغال گرى اسرائيل" - به زبان انگليسى


چگونه استالین از تاسیس دولت اسرائیل حمایت کرد
اتحاد اسرائيل و عربستان سعودى
يادداشتى در باره انتخابات اسرائيل
تسليحات اتمى مخفى اسرائيل