سومیننشست ایجادتشکل سراسری کارگری درروزشنبه سوم آبان ماه درشهرسقزبرگزارشد

دراین نشست ضمن تایید فعالیت های قبلی در دو نشست گذشته و ضرورت تداوم آن، برگسترش هرچه بیشتراین تلاش ها درجهت ایجادتشکل سراسری تاکیدشد.

همچنین ضمن بررسی و بحث درباره شرائط موجود درنظام سرمایه داری جهانی و همچنین تحرکات این نظام در چنین شرائطی در منطقه خاورمیانه و بخصوص ایران، برضرورت بیشتردر ایجاد تشکل سراسری کارگران تاکیدشد و مسائل زیر مورد بررسی و تایید قرارگرفت .

۱- تغییرات اوضاع منطقه وایجاد گروه های مسلح حفظ نظام سرمایه داری نظیرداعش و مزدوران مسلحی همانندآن و سرکوب نیروهای مستقل و مترقی وکارگری در منطقه، ضرورت ایجادتشکل سراسری کارگری را بیشترنمایان میکند.

۲- توافق های اخیرمیان حکومتگران درایران و نظام جهانی سرمایه داری و گسترش هرچه بیشترسازو کارهای استثماری، ورود شرکت های بین المللی، برضرورت هرچه بیشتراستثمار نیروی کار تاکید دارد. دفاع بی چون و چرای دولتمردان از نظم و نظام سرمایه داری درسال گذشته کاملا مشهود و غیرقابل انکار است و در نتیجه دراین میان اتحادو همبستگی نیروهای کارگری دراین زمینه ضرورت خودرا بیشترنشان میدهد.

۳اعتراضات وسیع کارگری دردوره اخیر نظیراعتراضات درپارس جنوبی و صنایع پتروشیمی، صنایع و معادنی نظیربافق و معدن سنگرود، و همچنین اعتراضات درلوله سازی صفا، واگن پارس و کاشی گیلانا و… بیانگرآن است  که هرروزه تضادهای نیروی کار و حافظان نظام سرمایه داری بیشتر و حادتر میشود و درکنار آن تحمیل حداقل دستمزد زیرخط فقربرکارگران و غارت اموال کارگران درسازمان تامین اجتماعی، برضرروت دفاع هماهنگ ازحقوق کارگران تاکیدی مجدد است.

۴- تحرکاتی نظیراسیدپاشی به صورت زنان برای ایجاد جو ارعاب ومقابله با آزادی زنان وخانه نشین کردن آنها است. ماضمن محکوم کردن این اعمال خواهان مقابله با چنین اعمالی به صورت سراسری هستیم. ازنظرما این اعمال سازمان یافته و حساب شده است تا جو ارعاب وسرکوب را هرچه بیشترگسترش دهند.

۵- حاضرین دراین نشست ضمن تاکید برضرورت پیشرفت تشکل های کارگری متناسب بادرجه رشدو جنبش کارگری تاکیدداشتند که ایجاد تشکل سراسری کارگری دراین مرحله ازپیشرفت جنبش کارگری اجتناب ناپذیراست واین امرمتکی برنقدو بررسی عمیق ازفعالیت های گذشته تشکل های کارگری است وهیچگونه تقابلی با تشکل های موجودکارگری ندارد .

نظر اتو پیشنهادات خود را به ایمیل زیربرای ما بفرستید mailto:vahdatkargary@gmail.com
درباره «منشور مطالبات حداقلى» تشکل‌ های صنفی و‌مدنی
وضعيت جنبش کارگرى
هفت‌تپه، پس از هجده روز مبارزه در التهاب است
نیاز های جنبش کارگری
کارزار تشکل سراسرى کارگرى
پیش به سوی تشکل سراسری کارگران ایران!
اوضاع اخیر در ایران
وظايف کمونيست ها در قبال جنبش کارگرى
مانيفست سده انقلاب اکتبر - نکاتى در باره حزب انقلابى
وظايف کمونيست ها در جنبش کارگرى
فعالان کارگری هر روز تحت فشارهای بیشتری قرار می گیرند
بیانیه تشکل های کارگری در رابطه با دستمزد سال ۹۵
پيش بسوى جنبش سراسرى کارگرى
در باره قتل شاهرخ زمانى و وظايف ما
ما مرگ شاهرخ زمانی را به پرچمی برای اتحاد و همبستگي تبدیل خواهیم کرد
شاهرخ جرمش استقامت بی پایان بود
خطاب به معلمان مبارز
اسماعيل عبدى آزاد بايد گردد!
در باره سازمان سراسرى کارگران ايران
خطاب به دوستان و رفقای کميته پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگری و تمام پيشروان کارگری
مسائل جنبش کارگرى و ضرورت سازمان سراسرى کارگرى
در مخالفت با حکم اعدام و دفاع از حق تعيين سرنوشت خلقھا
سخنرانی به مناسبت روز جهانی کارگر
نقش كارگران پیشرو و فعالان كارگری در جنبش كارگری ایران
درباره مبارزه طبقاتی کارگرانِ ایران
نقد و بررسى شوراهاى اسلامى
اوضاع کنونى جنبش کارگرى در ايران: مسائل و وظائف چپ انقلابى