مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره وضعيت کوبانى و سياست هاى ارتجاعى دولت ترکيه