آخرين اخبار جنگ کوبانى... از روزنامه نگار کرد - انگليسى