مجموعه اى که در اين جا مى آيد مقدمه گونه اى است بر طرح وسيع ترى در باره وجه توليد آسيايى که دکتر خنجى نتوانست به اتمام برساند. ساواک مانع انتشار اين مجموعه شده بود. باز تکثير از نسخه منتشره در ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی  


در باره وجه توليد آسيايى
در باره وجه تولید آسیایی - ۲
در باره وجه تولید آسیایی - ۱
صورت بندى هاى اقتصادى پيشا سرمايه دارى