والتربنيامين
عروسک و کوتوله
۱۹۳۱
مقالاتى در باب فلسفه زبان و فلسفه تاريخ - گزينش و ترجمه: مراد فرهادپور، اميد مهرگان – ناشر: گام نو، ۱۳۸۵